Header
O nas
Co robimy
Sami o sobie
Historia drużyny
Filmy
Ciocie i Wujkowie

Wspomnienia
Galeria
Kronika

Harcerstwo
Podstawowe zasady ZHP
Historia
Ważne osoby
Symbolika
Regulaminy
Próby
Specjalność
Śpiewnik

Próba na odkrywcę/pionierkę

Próba na odkrywcę/pionierkę do pobrania jako .doc

Idea stopnia: Ocenia siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach. Można na nim polegać. Jest uczynny, odważny, samodzielny. Wywiązuje się z obowiązków, wynikających z miejsca w drużynie.

Warunki otwarcia próby: przyjęcie na pełnoprawnego członka 108 WDS.

Zalecany czas realizacji próby: 9 - 12 miesięcy.

1. Praca nad sobą
1.1. Potrafi powiedzieć, czego oczekuje od harcerstwa.
1.2. Przestrzega na co dzień Prawa Harcerskiego.
1.3. Określił swoją największą słabość i podjął próbę wyeliminowania jej.
1.4. Ma swoje hobby, zaprezentował je w ciekawy sposób w zastępie lub drużynie.
1.5. W czasie trwania próby zdobył 2 sprawności min. dwugwiazdkowe.
1.6. Przez cały okres próby wykazał, że potrafi poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku.
1.7. Przez cały okres próby wywiązywał się z powierzonych mu zadań.
1.8. Posiada notatnik (format min.A6) na wszystkich spotkaniach drużyny.
1.9. Notuje w swoim notatniku najważniejsze informacje dot. działalności drużyny, wiadomości specjalnościowe, ogólnoharcerskie, próby itp.
1.10. Zapisuje ustalone terminy i wyznaczone zadania, jest punktualny i obowiązkowy.
1.11. Zachowuje swój notatnik w stanie schludnym i czytelnym.
1.12. Posiada śpiewnik (format A5) na wszystkich spotkaniach drużyny i uaktualnia go na bieżąco.

2. Zaradność życiowa
2.1. Zdobył nowe umiejętności przydatne w gospodarstwie domowym.
2.2. Rzetelnie wykonuje swoje obowiązki domowe.
2.3. Wie, jakie zmiany rozwojowe zachodzą w organizmie w tym wieku. Stara się poznać potrzeby i możliwości swojego organizmu.
2.4. Zna zasady higieny osobistej oraz stosuje je na biwakach i obozach.
2.5. Zna zasady higieny marszu oraz stosuje je na biwakach i obozach. Wie, jak dbać o stopy, jak wyregulować plecak, jak ubrać się, jak często robić odpoczynki, jak zaplanować marsz, itp.
2.6. Zna szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
2.7. Wymieni dzielnice Wrocławia. Wie w jakiej dzielnicy mieszka.
2.8. Wymieni min. 10 głównych tras komunikacyjnych Wrocławia.
2.9. Wie gdzie znajdują się: Dworzec Gł. PKP i PKS, Urząd Wojewódzki, Komenda Miejska Policji, Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki, Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, Komenda Hufca Wrocław.
2.10. Wie gdzie znajduje się najbliższy (koło swojego domu) Komisariat Policji.
2.11. Dba o sprzęt drużyny. Brał udział w jego konserwacji.
2.12. Wziął udział w przeprowadzeniu akcji zarobkowej dla drużyny.
2.13. Brał udział w organizacji biwaku lub rajdu zastępu lub drużyny.

3. Postawa obywatelska
3.1. Potrafi zachować się w czasie podnoszenia flagi państwowej czy śpiewania hymnu państwowego.
3.2. Poznaje historię swojej miejscowości. Wie, co wyróżnia ją spośród innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa).
3.3. Wie, na czym polega demokracja. Brał udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.
3.4. Zna flagę Unii Europejskiej. Potrafi wymienić kilka z państw członkowskich.
3.5. Odszukał na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedziłem z drużyną.
3.6. Posiada pożyteczne nawyki ekologiczne w domu, w harcówce, na biwaku, obozie (oszczędza wodę, gasi światło, segreguje odpady).

4. Struktura ZHP
4.1. Wie, czym jest drużyna i szczep harcerski, zna sznury funkcyjnych w nich obowiązujące.
4.2. Zna strukturę drużyny. Wie, kim jest drużynowy, przyboczny, zastępowy. Wie, czym jest zastęp i zespół zadaniowy.
4.3. Wie, jakie są władze naszej drużyny, czym jest rada drużyny i rada starszych.

5. Regulaminy
5.1. Zna na pamięć prawo harcerskie.
5.2. Zna "zasady harcerskiego zachowania się".
5.3. Zna wymagania na przyjęcie na pełnoprawnego członka drużyny.
5.4. Zna nazwy i oznaczenia stopni harcerskich.
5.5. Zna nazwy i oznaczenia stopni instruktorskich.

6. Historia
6.1. Wie, kim byli (dlaczego są dla nas ważni): 
- Robert Baden-Powell, 
- Andrzej Małkowski, 
- Olga Drahonowska- Małkowska, 
- Aleksander Kamiński, 
- Florian Marciniak, 
- Stefan Mirowski.
6.2. Wie kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach powstało harcerstwo i ZHP.
6.3. Wie czym były Szare Szeregi. Wie jakie były w nich grupy wiekowe i jakie miały zadania.
6.4. Potrafi powiedzieć czym były i na czym polegały: 
- Obrona wieży spadochronowej
- Akcja pod Arsenałem 
- Akcja Kutschera 
- Powstanie Warszawskie.
6.5. Wie, jakie inne organizacje harcerskie działają w Polsce.
6.6. Wie, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej.
6.7. Wie, kiedy powstała, kto założył i kto był pierwszym drużynowym 108 WDS "Czerwonych Beretów".

7. Oddziały specjalne
7.1. Wie, gdzie stacjonują i jakim rodzajem wojsk są: FORMOZA, GROM, 1 PSK, 6 BPD, 25 BKPow.

8. Obrzędowość
8.1. Wie, czym jest ognisko obrzędowe i potrafi właściwie się przy nim zachować.
8.2. Umie prawidłowo ułożyć ognisko obrzędowe.
8.3. Zna na pamięć piosenki i wie, w jakich sytuacjach się je śpiewa: 
- "Płonie ognisko", 
- "Już rozpaliło się ognisko", 
- "Pieśń pożegnalna", 
- "Bratnie słowo", 
- "Berecik", 
- "Ogień", 
- "Świetlany krzyż".

9. Mundur
9.1. Wie, jak wygląda mundur wyjściowy naszej drużyny i wie, co oznaczają jego poszczególne elementy (w tym: "gacek", znaki służby, odznaka HSR, znak spadochronowy).
9.2. Skompletował pełny mundur wyjściowy.
9.3. Nosi mundur na zbiórkach drużyny i innych wystąpieniach harcerskich zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
9.4. Wie, z jakich elementów składa się mundur polowy. Wie, jaką funkcję pełni mundur polowy i poszczególne jego elementy.
9.5. Posiada kompletne umundurowanie polowe i nosi je na zajęciach polowych drużyny i podczas polowych wystąpień harcerskich.
9.6. Dba o mundur polowy, utrzymuje go w stanie używalności (przyszyte guziki, łaty, oznaczenia).

10. Oporządzenie
10.1. Posiada kompletne oporządzenie, nosi je przy sobie w odpowiednich sytuacjach (na wyjazdach, zbiórkach, alarmach zgodnie z poleceniem przełożonych).
10.2. Dba o swój sprzęt, utrzymuje go w należytym stanie.

11. Musztra
11.1. Wie, w jakim celu stosowana jest musztra.
11.2. Potrafi wykonać komendy: baczność, spocznij, w prawo/w lewo/w tył zwrot.
11.3. Potrafi stawać na zbiórkach i wykonać komendy: w dwójki (trójki, czwórki) w prawo zwrot, w szereg (dwuszereg) w lewo front.
11.4. Potrafi występować z szyku, meldować i oddawać honory.
11.5. Potrafi maszerować w szyku, występować z szyku, meldować i oddawać honory w marszu.
11.6. Potrafi maszerować krokiem defiladowym.
11.7. Potrafi wykonać komendy w marszu: w dwójki (czwórki) w przód, w rząd (dwójki) w tył, na prawo patrz.
11.8. Potrafi wykonać pozycje ze sztandarem:
- na ramię,
- do nogi,
- prezentuj,
- oddawanie honorów.

12. Terenoznawstwo
12.1. Wie, co to jest skala i podziałka oraz jak odczytać je z mapy.
12.2. Potrafi wyznaczać azymuty na mapach.
12.3. Potrafi określać odległość na mapach.
12.4. Potrafi wyznaczać miejsce pobytu na mapach i w terenie.
12.5. Potrafi wyznaczać współrzędne prostokątne.
12.6. Potrafi wyznaczyć azymut w terenie i sprawnie poruszać się w jego kierunku.
12.7. Potrafi wykonać topograficzny szkic terenu z miejsca.
12.8. Potrafi wykonać topograficzny szkic drogi z marszu.
12.9. Zna podstawowe znaki topograficzne: poziomice, urwiska, wąwozy, doły, kopce, rzeki, jeziora, mosty, punkty wysokościowe, lasy, pola, zabudowania, drogi.
12.10. Opisał w notatniku harcerskie znaki patrolowe i rozpoznaje najważniejsze z nich.
12.11. Prowadził zespół w terenie na podstawie mapy.
12.12. Wie czym są współrzędne geograficzne.
12.13. Prowadził zespół w terenie po wyznaczonej trasie za pomocą GPS-u.
12.14. Potrafi wyznaczyć kierunki świata za pomocą słońca.
12.15. Potrafi wyznaczyć kierunki świata za pomocą gwiazd.
12.16. Potrafi zmierzyć rozmiary przedmiotów, przeszkód terenowych (drzewo, rzeka) za pomocą Twierdzenia Talesa.
12.17. Zna 3 przydatne wymiary swojego ciała i w różnych sytuacjach potrafi je wykorzystać.
12.18. Potrafi wybrać i przygotować potrzebną mapę topograficzną na biwak.

13. Biwakowanie
13.1. Ugotował smaczny posiłek na ognisku (np. ryż z sosem).
13.2. Umie zbudować zadaszenie z poncza i środków podręcznych.
13.3. Potrafi zamaskować teren po biwaku.
13.4. Rozpoznaje po sylwetkach i liściach 5 gatunków drzew.
13.5. Opisał w notatniku 5 roślin leczniczych (wygląd, działanie i sposób przygotowania) i umie je znaleźć w terenie.
13.6. Przygotował gorący napój z dziko rosnących roślin.

14. Pierwsza pomoc
14.1. Potrafi właściwie zachować się na miejscu wypadku.
14.2. Potrafi zaradzić w przypadku omdlenia, silnego stłuczenia, prostego złamania, skręcenia, zwichnięcia, otwartej rany, udaru słonecznego, zatrucia pokarmowego.
14.3. Potrafi zabandażować nadgarstek, łokieć, przedramię wykorzystując odpowiednie sposoby (kłosowy, żółwiowy,...).
14.4. Potrafi wykonać prowizoryczne nosze z bluz polowych i przetransportować na nich poszkodowanego.
14.5. Potrafi przenosić poszkodowanego dowolnym sposobem nasobnym indywidualnie i w kilka osób (20 m).

15. Łączność
15.1. Potrafi prowadzić korespondencję przez radio (PMR).
15.2. Potrafi obsługiwać radiotelefon (PMR).
15.3. Potrafi obsługiwać telefon polowy (podłączenie, rozmowa).
15.4. Zna trzy dowolne szyfry.
15.5. Potrafi nadać za pomocą chorągiewek/rąk, odebrać i odczytać tekst alfabetem Morse'a.
15.6. Zna zasady łączności osobowej i bezosobowej.

16. Szkolenie linowe
16.1. Potrafi samodzielnie założyć uprząż alpinistyczną (speleo i wspinaczkową) i przyrządy zjazdowe, zna ich poszczególne elementy.
16.2. Potrafi samodzielnie wpiąć się i zjechać na linie za pomocą różnych przyrządów.
16.3. Potrafi samodzielnie wpiąć się i wejść po linie za pomocą poignee i crolla.
16.4. Zna węzły: 
- płaski, 
- prusik, 
- ósemka, 
- podwójna ósemka, 
- zderzakowy, 
- półsztyk,
- wyblinka.
16.5. Zjechał na linie za pomocą rolki.

17. Strzelanie
17.1. Potrafi wskazać podstawowe elementy broni (kolba, lufa, łoże, spust, kabłąk).
17.2. Potrafi właściwie ściągać język spustowy.
17.3. Zna postawy strzeleckie: stojąc, klęcząc i leżąc i odbył strzelanie z wiatrówki (10m) lub kbks (50m) w pozycji: 
- leżąc bez podpórki,
- klęcząc,
- stojąc.
17.4. Odbył strzelanie z wiatrówki (10m) lub kbks (50m) w pozycji leżąc z podpórką i uzyskał min. 30pkt na 5 strzałów.
17.5. Wie, gdzie znajduje się dołek strzelecki.
17.6. Wie, jak zgrywać przyrządy celownicze i umie to wyjaśnić młodszemu harcerzowi.
17.7. Odbył strzelanie z łuku.

18. Taktyka
18.1. Zna zasady maskowania twarzy, sylwetki i oporządzenia w terenie. Stosuje je podczas gier.
18.2. Brał udział w podchodach/grze podchodzeniowej.
18.3. Wie na czym polega ogień osłonowy i ogień krzyżowy.
18.4. Potrafi poruszać się chyłkiem, skokami i zakosami.
18.5. Potrafi poruszać się szykiem ubezpieczonym, zna zasady ubezpieczania w marszu.
18.6. Zna podstawowe procedury kontaktowe patrolu.
18.7. Prowadził patrol w terenie jako szperacz.
18.8. Potrafi zachować się w zasadzce ogniowej – ogień KM, granat.
18.9.Potrafi transportować sprzęt i rannych na polu walki.

19. Kondycja fizyczna
19.1. Poprawił swoją kondycję fizyczną. Odbył test kondycyjny w trakcie próby i osiągnął lepsze wyniki. Zapisał swoje wyniki w notatniku.

Ważne
Strona główna
Dołącz do nas
Kontakt
Jak do nas trafić?


Inne
OBÓZ 2019
Sieć alarmowa
Sprzęt na zbiórki
Linki
1% dla nas
Zgody

Jesteśmy na Facebooku!
design by Łukasz Gądek