Header
O nas
Co robimy
Sami o sobie
Historia drużyny
Filmy
Ciocie i Wujkowie

Wspomnienia
Galeria
Kronika

Harcerstwo
Podstawowe zasady ZHP
Historia
Ważne osoby
Symbolika
Regulaminy
Próby
Specjalność
Śpiewnik

Próba na ćwika/samarytankę

Próba na ćwika/samarytankę do pobrania jako .doc

Idea stopnia: Poszukuje wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami. Szuka sytuacji, w których może pomóc zgodnie z wyrażoną w Przyrzeczeniu szczerą wolą. Pracuje nad swoim charakterem. Poszukuje swoich zainteresowań i pasji. Rozwija je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzy życie drużyny.

Warunki otwarcia próby: zdobycie stopnia pionierki/odkrywcy; jeśli nie posiada stopnia pionierki/odkrywcy, realizuje próbę poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni.

Zalecany czas próby: 9 - 12 miesięcy.

1. Praca nad sobą
1.1. Zna swoje dobre strony, rozwija je i potrafi wykorzystać na rzecz innych.
1.2. Czynnie uczestniczy w formach rozwoju duchowego i intelektualnego, np. dyskusja, rekolekcje, pielgrzymka, sąd.
1.3. Racjonalnie organizuje własny czas. Planuje przebieg dnia, tygodnia. Potrafi pogodzić czas na naukę, obowiązki domowe i działalność harcerską.
1.4. Zna zasady dobrego wychowania. Potrafi ubrać się odpowiednio do sytuacji.
1.5. Udoskonalił swoją technikę uczenia się lub poprawił oceny z wybranych przedmiotów szkolnych.
1.6. Systematycznie oszczędza pieniądze na określony cel.
1.7. Zrobił przegląd swego tygodniowego jadłospisu pod kątem wartości odżywczych. Wyciągnął wnioski i wprowadził poprawki na przyszłość. Zna skutki niedożywienia, przejadania się i niewłaściwego żywienia.
1.8. Załatwił sprawy organizacyjne biwaku, obozu (np. zakup biletu zbiorowego, ubezpieczenie, przygotowanie wykazu potrzebnego sprzętu, prowadzenie rachunków).

2. Doskonalenie harcerskie
2.1. Wyspecjalizował się w wybranej technice harcerskiej lub specjalnościowej.
2.2. Przeczytał przynajmniej 1 książkę, która pogłębiła wiedzę o dziejach ruchu harcerskiego lub skautowego. Zaprezentował innym wybrane zagadnienie lub znaczącą postać.
2.3. Zorganizował wg własnego pomysłu akcję zarobkową w drużynie lub nawiązał pożyteczne dla drużyny kontakty (z osobą, instytucją).
2.4. Zna cele działania ZHP.
2.5. Wie, czym jest Główna Kwatera ZHP i jakie sznury noszą jej instruktorzy.
2.6. Zna imię, nazwisko i stopień Naczelnika ZHP, Przewodniczącego, Komendanta Chorągwi i Komendanta Hufca.
2.7. Wie, czym jest hufiec i chorągiew, zna sznury funkcyjnych w nich obowiązujących.
2.8. Wie, kto jest bohaterem chorągwi.
2.9. Zdobył 2 dowolne sprawności trzygwiazdkowe.
2.10. Wie, jakie organizacje harcerek i harcerzy działały podczas wojny.
2.11. Wie, gdzie powstała 108 WDS "Czerwonych Beretów", w którym hufcu i szczepie.
2.12. Wie, jakim rodzajem wojsk byli: Cichociemni, I PSBS, I SK Commando, Parasol, Zośka i gdzie walczyli w latach II Wojny Światowej.

3. Postawa obywatelska poszukiwanie pól służby
3.1. Jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. Świadomie i odpowiedzialnie podejmuje stałą służbę.
3.2. Orientuje się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju.
3.3. Zna najważniejsze prawa i obowiązki obywateli RP.
3.4. Przeprowadził zwiad tematyczny (np. poznając przyrodę, kulturę, historię, współczesne życie społeczne i gospodarcze, ciekawe osoby, mało znane miejsca, zapomniane pamiątki historyczne). Sporządził dokumentację zwiadu (np. opisy, wywiady, pamiątki, fotografie, spisy lektur na wybrany temat). W interesujący sposób przedstawił ją w drużynie.

4. Musztra
4.1. Poprowadził musztrę drużyny/zastępu (min. 8 osób). Potrafi prawidłowo wydawać komendy.
4.2. Pełnił funkcję chorążego podczas wystawiania pocztu sztandarowego na imprezie harcerskiej bądź wojskowej.

5. Terenoznawstwo
5.1. Potrafi wykonać szkic terenu z kilku punktów.
5.2. Przeprowadził zajęcia z terenoznawstwa na poziomie min. beretu.
5.3. Prawidłowo ocenił (na oko) odległość w terenie, długość przebytej drogi oraz czas marszu.
5.4. Potrafi wyznaczyć współrzędne geograficzne za pomocą mapy.
5.5. Potrafi wprowadzać dane trasy do GPS-u ręcznego.

6. Biwakowanie
6.1. Rozpalił ognisko w trudnych warunkach (deszcz, śnieg, wiatr).
6.2. Dowodził rozbijaniem namiotu min. 10-osobowego.
6.3. Potrafi wybrać właściwie teren pod biwak harcerski z noclegiem, rozplanował i dowodził jego budową.
6.4. Wie, z jakich elementów składa się oporządzenie i wie, do czego służą poszczególne jego elementy.

7. Pierwsza pomoc
7.1. Dowodził 3-osobowym zespołem w grze ratowniczej.
7.2. Umie przeprowadzić badanie poszkodowanego i zebrać wywiad.
7.3. Wie, w jakich przypadkach nie wolno transportować poszkodowanych.
7.4. Dowodził sekcją z noszami.
7.5. Potrafi opatrywać rany z wykorzystaniem chusty trójkątnej (na kończynach, tułowiu, głowie).
7.6. Potrafi skutecznie tamować krwotoki na kończynach.

8. Łączność
8.1. Założył polową linię telefoniczną.
8.2. Dowodził zespołem w terenie wykorzystując łączność radiową.

9. Szkolenie linowe
9.1. Dowodził zespołem przy zakładaniu mostu jednolinowego.
9.2. Potrafi sprawnie pokonywać różnego rodzaju przepinki.

10. Strzelanie
10.1. Potrafi ustawić przyrządy celownicze w wiatrówce.
10.2. Przygotował prawidłowe stanowisko do strzelania z wiatrówki.
10.3. Wie czym jest: 
- linia celowania, 
- tor lotu pocisku, 
- odległość strzału bezwzględnego.

11. Taktyka
11.1. Skutecznie zamaskował bazę przejściową (biwak) na grze terenowej (MTO).
11.2. Dowodził zespołem w czasie pokonywania przeszkód szykiem ubezpieczonym (droga, skrzyżowanie itp.) podczas gry terenowej.

12. Kondycja fizyczna
12.1. Odbył test kondycyjny (w czasie trwania próby) i zapisał wyniki w notatniku.

Ważne
Strona główna
Dołącz do nas
Kontakt
Jak do nas trafić?


Inne
OBÓZ 2019
Sieć alarmowa
Sprzęt na zbiórki
Linki
1% dla nas
Zgody

Jesteśmy na Facebooku!
design by Łukasz Gądek